Hit enter after type your search item

Çerez Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcımız,

İşbu Case İnternet Sitesi Çerezlerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Metin”), sizlerin www.caseresmi.com uzantılı internet sitemizi (“Case” veya “Site”) ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında işlenecek olan çerez verileriniz hakkında bilgilendirilmeniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki (“Kanun”) haklarınız hakkında bilgilendirilmeniz için hazırlanmış ve tarafınıza sunulmuştur.

Case üzerinden gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyeti, bu faaliyetin amaç ve vasıtalarını belirlemek ve veri kayıt sisteminin kurulmasından/yönetilmesinden sorumlu olmak suretiyle veri sorumlusu niteliğini haiz gerçek kişi “Kerem Can Hazer” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Case olarak, işbu metinde sayılan yöntemleri, işlediğimiz çerez türlerini ve aktarıma ilişkin detayları değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. İşbu metin üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir.

Çerezleriniz Nasıl İşlenir?

Çerez verileriniz, Case üzerinden site içerisinde yapacağınız işlemler ve dolduracağınız formlar aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

Çerezlerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çerezler, genel olarak şu amaçlar için işlenmektedir;

Gerekli Çerezler            Siteleri ziyaret edebilmenize ve çeşitli özellikleri kullanabilmenize imkan sağlar.

İşlevsel Çerezler            Sitenin işleyişini kolaylaştırır ve kullanıcılara daha kaliteli bir kullanım sağlar.

Analitik Çerezler           İçeriğin geliştirilebilmesi amacıyla internet sitesinin kullanımı hakkında bilgi toplanmasını sağlar.

Pazarlama Çerezleri     Kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik reklamlar gösterilmesini sağlar.

Case olarak, sitemizi kullanmanız esnasında yalnızca siteyi kullanmanıza imkan sağlayan çerezlerden faydalanmaktayız. Bu nedenle, siteyi kullanmanız için işlenmesi gerekli olan çerez verilerinizi Kanun’un 5’inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının c ve e bentlerinde yer alan şartlar dahilinde işlemekteyiz.

Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Case olarak, işbu metin kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumu/kuruluşu ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca siz veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Burada yer verilen haklarınızı, www.caseresmi.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup [email protected] adresine göndererek sitemize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son Güncellenme Tarihi: 22.03.2021

This div height required for enabling the sticky sidebar