Hit enter after type your search item

Aydınlatma Metni

İşbu Case İnternet Sitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Metin”), sizlerin www.caseresmi.com uzantılı internet sitesini (“Case” veya “Site”) ziyaretiniz, kullanımınız ve sitede yapacağınız işlemler sırasında işlenecek olan verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (“Kanun”) aydınlatılmanız ve haklarınız hakkında bilgilendirilmeniz için hazırlanmış ve tarafınıza sunulmuştur.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim kategorisindeki kişisel verileriniz, Case üzerinden yapacağınız işlemler ve dolduracağınız formlar vasıtasıyla, otomatik olan yollarla işlenmektedir. Bunun haricinde, Case’e yazar olarak başvuru yapmanız ve kabul edilmeniz durumunda, Case üzerinde paylaşılması amacıyla açık rızanıza istinaden görsel ve işitsel kayıt kategorisindeki kişisel verileriniz de işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler ve İşleme Amaçları

Site üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları şunlardır;

 • Ziyaretçilerin ve kullanıcıların siteyi kullanabilmelerinin sağlanması
 • Case üzerinden yeni paylaşılan haberlerden/yazılardan haberdar olunabilmesi
 • Case sayfa yönetiminin sağlanabilmesi
 • Yazar rolüne kabul edilen veri sahiplerinin açık rızası üzerine yazar bilgilerinin Case üzerinde yayınlanması
 • Siteye yönlendirilen talep, şikâyet ve başvuruların cevaplandırılabilmesi

Kişisel verileriniz, aşağıda detaylıca gösterildiği üzere, yukarıda belirtilen amaçlarla Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan şartlarda işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Ziyaretçilerin ve kullanıcıların siteyi kullanabilmelerinin sağlanması
 • Case sayfa yönetiminin sağlanabilmesi
 • Case üzerinden yeni paylaşılan haberlerden/yazılardan haberdar olunabilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Siteye yönlendirilen talep, şikayet ve başvuruların cevaplandırılabilmesi.
 • Case üzerinden yeni paylaşılan haberlerden/yazılardan haberdar olunabilmesi
 • Veri sahibinin açık rızası
 • Yazar rolüne kabul edilen veri sahiplerinin açık rızası üzerine yazar bilgilerinin Case üzerinde yayınlanması
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Case verilerinizi satmaz. Case tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla ve gerektiği durumlarla sınırlı olmak üzere, Kanun’un 8’inci maddesinde yer düzenlenen şartlarla uyumlu olmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca siz veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Burada yer verilen haklarınızı, www.caseresmi.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup [email protected] adresine göndererek sitemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Hafta Arası Yayınları Aydınlatma Metni

İşbu Case Hafta Arası Yayınları Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Metin”), sizlerin Case tarafından yapılacak Hafta Arası yayınlarına katılımınızı sağlamak, katılımınız için gereken haberleşmeyi sağlamak ve gereken değerlendirmeleri yapmak amacıyla yapılacak işlemler sırasında işlenecek olan verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (“Kanun”) aydınlatılmanız ve haklarınız hakkında bilgilendirilmeniz için hazırlanmış ve tarafınıza sunulmuştur.

1. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerçek kişi “Kerem Can Hazer” tarafından yapılmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Case tarafından yapılan online Hafta Arası yayınlarına katılabilmenizi sağlamak adına sizlerle iletişimin ve haberleşmenin sağlanabilmesi, bilgilendirmenin yapılabilmesi ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, bir hizmetin sunumu hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik (ad,soyad), İletişim (telefon numarası ve e-posta adresi), Mesleki Deneyim (meslek)

Kişisel verileriniz, aşağıda detaylıca gösterildiği üzere, yukarıda belirtilen amaçlarla Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan şartlarda işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Katılımcıların Hafta Arası yayınlarına katılabilmesini sağlamak adına
 • Case sayfa yönetiminin sağlanabilmesi
 • Case üzerinden yapılacak yayınlardan haberdar olunabilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Siteye yönlendirilen talep, şikâyet ve başvuruların cevaplandırılabilmesi.
 • Veri sahibinin açık rızası

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi:

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim kategorisindeki kişisel verileriniz, Case üzerinden yapacağınız işlemler ve dolduracağınız formlar vasıtasıyla, otomatik olan yollarla işlenmektedir. Bunun haricinde, Case’in düzenlediği Hafta Arası yayınlarına katılmak amacıyla başvuru yapmanız ve kabul edilmeniz durumunda, Case üzerinde paylaşılması amacıyla açık rızanıza istinaden görsel ve işitsel kayıt kategorisindeki kişisel verileriniz de işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Case verilerinizi satmaz. Case tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla ve gerektiği durumlarla sınırlı olmak üzere, Kanun’un 8’inci maddesinde yer düzenlenen şartlarla uyumlu olmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, kullanılan google forms, internet sitesi, bilgi işlem ve e-posta sunucularımızın yurt dışında olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.

Görüntü, ses, iletişim ve isim şeklindeki Kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yayınlarımızın yapılabilmesi için yurt dışı merkezli ve sunucuları yurt dışında bulunan uzaktan toplantı görüşme platformları (Zoom, Teams vb.) kullanılması nedeniyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca siz veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz. Burada yer verilen haklarınızı, www.caseresmi.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup [email protected] adresine göndererek sitemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

This div height required for enabling the sticky sidebar