Hit enter after type your search item

AVUKATLIKTA REKLAM YASAĞI

/

Yazar: Merve SANCI

Giriş

TÜİK verilerinden yararlanarak Türkiye’nin 2020 yılı nüfus istatistiklerine baktığımızda Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiden oluşmaktadır.[1] 83 milyon civarı nüfusu olan Türkiye’nin Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukat sayısı istatistiklerine baktığımızda 31.12.2020 itibariyle 77.797 erkek avukat, 65.533 kadın avukat yani toplamda 143.330 avukat bulunmaktadır.[2] Ülkemizde 2020 yılında 38’i devlet, 35’i vakıf, 11’i Kıbrıs’ta olmak üzere toplamda 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır.[3] Türkiye’de bulunan avukat sayılarına her sene hukuk fakültelerinden mezun olan öğrenciler de katıldığında avukat sayısının epey fazla olduğunu görmekteyiz. Diğer bir deyişle, avukatların sayısı her geçen gün artmaktadır. Avukat sayısının fazla olmasının doğal sonucu olarak avukatlar rekabet içinde olmaktadır. Rekabet ortamında bulunan avukatlar hem müvekkil sayısını artırmak hem de birçok hukuk alanında çalışmak amacıyla reklam yapmaya başvurabilirler. Bu yazıda Türkiye’deki avukatların reklam yapma hususunu yabancı ülkelerdeki uygulamalara da bakarak ele alacağız.

Avukatlık mesleği revaçta olan bir meslek grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununda bir sonucu olarak, avukatların pastadaki payları azalmakta ve tabiri caizse herkes pastadaki payını artırmak için rekabet etmektedir. Rekabet içinde bulunan avukatlara yönelik reklam yapma hususunda bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Reklam, “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan duyurudur.”

Avukatlıkta reklam yapma yasağını daha iyi kavrayabilmemiz için avukatlık mesleğinin mahiyetine değinmek bizim için önem arz etmektedir. Avukatlık Kanunu md.1’e göre; “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 – 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” Kamu hizmeti kavramını incelediğimizde, Anayasa Mahkemesi (1995) kamu hizmeti kavramını “en geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler” şeklinde ifade etmiştir.[4] Serbest meslek kavramını Gelir Vergisi Kanunu md.65/f.2  şu şekilde tanımlamıştır: “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

Avukatlık mesleği hem kamu hizmeti hem serbest meslek olarak geçmektedir. Avukatlık kamu hizmeti yönüyle reklamı bünyesinde barındırmazken, serbest meslek olması rekabetten dolayı reklamı bünyesinde barındırır; ancak serbest meslek olması onun sadece ticari bir faaliyet olduğunu göstermez.[5] Avukatlığın yargının kurucu unsurlarından biri olması onun hem reklam yapma imkanının sınırlı olmasını hem de ticarileşmesinin önlenmesini zorunlu kılmaktadır.[6]

Reklam yasağının olması gerektiğini savunanlar, bunun nedeni olarak şu nedenlere dayanmaktadırlar: Kamu hizmeti ve yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin ticarileşmesini önleme, reklamın meslek anlayışını zarara uğratmasını önleme, yeteneğin yerini reklama bırakmasını önleme, reklamın avukatlık mesleğinin pahalılaşmasını önleme, reklamın avukatlık mesleğini özellikle yargı içindeki konumunu tehlikeye düşmesini önleme, özdeşleme yasağı, mesleğin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi.

Almanya, Fransa ve ABD’de Avukatlıkta Reklam Yasağı

A. Almanya

Almanya’da 1994 yılına kadar reklam yasağı hususunda katı bir uygulama tesis edilmekteydi fakat Alman Federal Mahkemesi 1994 yılında[7] avukatların reklam yapabilme yasağını Alman Anayasası’nın 12. maddesinde düzenlenen Meslek ve Sanatı İcra Özgürlüğü İlkesi’ ne aykırı bularak iptal etmiştir. Bu düzenleme tekrar yorumlanarak avukatlık sınırları çerçevesinde reklam hakkı düzenlenmiştir.[8] “Avukatlara, faaliyetlerini şekil ve içerik olarak amaca ve gerçeğe uygun bir şekilde kamuya bildirme ve somut olayda kendilerine vekâlet verilmesine yönelik aldatıcı olmayan reklam yapabilme hakkı tanınmış­tır (Aldatıcı reklam yasağı). Mahkeme, gösterişi ve aşırılığı ile ortaya çıkan, mesleğin mahiyetiyle bağdaşmayan ve hizmetlerin gerçeğe uygun bir şekilde bildirilmesi ile ilgisi olmayan reklamları yasaklamaktadır.”[9] Yukarıda bahsedilen potansiyel müvekkillerle dolaysız temasa geçme yasağı, somut olayda potansiyel müvekkillere dolaysız ulaşarak bu olay sonucunda vekaletname alma amacı taşır.[10] Bu duruma örnek vermek gerekirse; “(1) Avukat Dr. Adil bir lokantada otururken yan masadaki çiftçi Ali Yumurtacı’ nın evini yaptırmak için inşaat ruhsatını alamamış olduğunu öğrenir. Ertesi gün Dr. Adil, Ali’ye bir yazı göndererek işini takip edebileceği teklifinde bulunur. Bu davranış yasaya aykırıdır. (2) Avukat Dr. İyibilir bürosunu yeni açmıştır. Bölgede rekabet oldukça fazladır. İmar Hukuku’nu özellikle iyi bildiğini düşündüğünden, bölge telefon rehbe­rinden inşaat sektöründeki firmaları tek tek arayarak, o bölgede yeni bir büro açtığını ve özellikle İmar Hukuku dalında hizmet vereceğini bildirir. Bu durum Almanya’da prensip itibarıyla yasaya aykırı değildir (Mailing).”[11] Bu husus pratikte ayırt edilebilmesi zor olduğu için Berlin Barosu bir ilke getirmiştir. Buna göre alıcı, avukatın tanıtımlarında yapılan tanımlardan kendi durumuyla alakalı bir durumdan bahsedildiğini anlayabiliyorsa bu durum reklam yasağının oluşumuna sebep olmaktadır.[12]

B. Amerika

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1908 yılına kadar avukatlık mesleğinde reklam yasağına dair bir düzenleme yokken 1908 yılında Amerikan Barolar Birliği (American Bar Association – ABA) avukatların reklam yapmasının mesleğin doğasına ve hukuka aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Amerikan Barolar Birliği’nin böyle bir düzenleme yapmasından sonra avukatlar sadece hukuk dizinlerine kayıt olabildiler ve kendileriyle ilgili bilgileri içeren (kartvizit, isim, telefon ve adres bilgileri) antetli kağıtlar kullandılar.[13] Avukatlık yapan John Bates ve Van O’steen hedefledikleri müvekkillere ulaşmak için reklam yapmaları gerektiğini düşünerek ilk reklamlarını 22 Şubat 1976 yılında Arizona Republic gazetesine verdiler. Bates ve O’steen’nin gazeteye verdikleri reklam üzerine Arizona Eyalet Barosu eyalet baro yönetmeliğine aykırı olduğunu öne sürerek, ruhsatlarını 6 ay süreyle askıya almıştır. Bates ve O’steen, Arizona Eyalet barosunun cezasına karşı Arizona Yüksek Mahkemesi’ne itiraz ederler. “Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi 1976 yılında verdiği kararla Sherman Antitröst Yasaları’na dayanarak; avukatlık mesleğinin ticaretle iç içe olduğunu, avukatlık reklamlarının yasaklanamayacağını, ancak baroların yapacağı düzenlemelerle avukat reklamlarının sınırlarını çizebileceklerine karar vermiştir.”[14]

C. Fransa

Fransa, avukatlıkta reklam yasağı konusunda avukatlık mesleğinin geleneksel yapısına en çok bağlı kalan ülke olduğu kabul edilmektedir.[15] 27 Kasım 1991 tarihli kararnamenin 161. maddesi şöyle demektedir:

“Avukata, kamuya gerekli bilgiyi aktardığı sürece reklam hakkı tanınmıştır. Avukatın bu amaç dâhilinde kullanacağı araçlar, meslek onurunu tehdit etme­yecek bir surette dikkatle tayin edilmeli ve meslek hukukuna uygun olmalıdır. Avukat, kendiliğinden veya herhangi bir talep mevcut değilken danışmanlık yapmayı teklif edemez.”[16]Bu yasal dayanağı, kanun hükmünde olmayan, Fransız Barolar Birliği’nin tü­zük oluşturma yetkisine dayanarak çıkardığı “Règlement Interieur National de la profession d’avocat (R.I.N.)” tamamlamaktadır. Avukatlık mesleğinde reklam yapılırken uyulması gereken kriterler detaylı bir şekilde düzenlemenin 10. mad­desinde sıralanmıştır.”[17] Almanya’da olduğu gibi Fransa’da da potansiyel müvekkillerle dolaysız temasa geçme yasağı, somut olayda potansiyel müvekkillere dolaysız ulaşarak bu olay sonucunda vekaletname alma amacı taşır.[18]

 

Türkiye’de Avukatlıkta Reklam Yasağının Hukuki Dayanağı

Avukatların bağlı oldukları reklam yasağı konusu incelenirken Avukatlık Kanunu, TBB (Türkiye Barolar Birliği) Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları dikkate alınmalıdır. Avukatlık Kanunu md.55’e göre; “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. (Ek fıkra: 2/5/2001 – 4667/35 md.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır. (Ek fıkra: 2/5/2001 – 4667/35 md.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.” 02.05.2001 tarihinde maddeye 4667 sayılı Kanun ile yapılan ek ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği 14.11.2001 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.[19]

A. TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği

TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği md.1’ye göre; “Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.” Bu yönetmeliğin kapsamında bulunanlar md.2’de belirtilmiştir: “Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.” Yönetmeliğin 4. maddesinden itibaren yer alan hükümlerde avukatın bürosu, tabelası, basılı evrakları, telefon rehberi, medya ilişkileri, internet yayınları, iş birliği ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu konuda dikkat çekici düzenlemeler şunlardır:

aa. Tabela Konusuna İlişkin Düzenlemeler

“…tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelik’te belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.” (madde 5/I)

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya birkaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu” ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında “avukatlık ortaklığı” ibaresinin de yer alması zorunludur.” (madde 5/II)

…Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez…” (madde 5/IV)

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye kadar arttırılabilir.” (madde 5/V)

ab. Basılı Evrak Konusuna İlişkin Düzenlemeler

Birlikte çalışma halinde; “avukatlık bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde “avukatlık ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.” (madde 6/ III)

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez…” (madde 6/V)

ac.Medya İlişkileri Konusuna İlişkin Düzenlemeler

“Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,” (madde 8/I (b))

Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar,” (madde 8/I (c))

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

Yönetmeliğin yükümlülüklerine baktığımızda reklam yasağına aykırılık durumunda kademeli bir yol izlenmiş ve avukatın reklam yasağı yönetmeliğini ihlal etmesi durumunda acele olarak cezalandırılmaması, ilk olarak ihlalin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.[20]

 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.” (madde 12/ I)

A. TBB Meslek Kuralları

Avukatlık mesleğini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve geleneklerini korumak amacıyla “meslek kuralları” düzenlenmiştir.[21] Avukatlar, Avukatlık Kanunu ve yönetmeliği ile meslek kurallarını da bilmeli ve benimsemelidir.[22] Meslek kurallarında yer alan reklam yasağıyla ilgili maddelere değineceğiz.

Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.” (madde 7/ I)

Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.” (madde 8)

Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmalarına etkili olmamasına dikkat eder.” (madde 9/ I)

Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz.” (madde 9/ II)

Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda, adalete etkili olmak amacı güdülemez.” (madde 40)

B. TBB Disiplin Kurulu Kararları

Türkiye Barolar Birliği avukatlık reklam yasağının ihlallerinde ihlali soruşturmaya yetkili idari organdır. Türkiye Barolar Birliği’nin vermiş olduğu kararlar ise önem arz etmektedir. Bu kararlardan bazılarına aşağıda yer verilecektir.

“Şîkayetli avukatın, hazırlık sayılı dosyasına sunduğu bilirkişi raporunun altında ismi ile birlikte “T. C. Ziraat Bankası Emekli Müdürü, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Serbest Avukat” unvanlarının yazılı olduğu anlaşılmıştır. Avukatlık unvanından başka emekli banka müdürü ve serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanlarını da kullanan şîkayetlinin eylemi Avukatlık Kanunu’nın “Reklam Yasağını düzenleyen 55. maddesi ile Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne açıkça aykırı bulunduğundan “disiplin suçu” oluşturmaktadır.”( 23.04.2004 T. E. 2003/344 K. 2004/12)

“Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, Avukatın basın organlarında sık sık resimlerinin ve beyanlarının çıkması suretiyle bir kampanyayı sürdürmesi, halka geniş ölçüde tanıtımı reklamını da sağlayacağından yasaya ve meslek kurallarına aykırıdır.” (27.10.1990 T. E.1989/101 K. 1990/2)

“Yerel gazeteye “köy taş yönetim kurulu başkanı Av….. adıyla verdiği ilanda büyük boy fotoğrafını kullanarak içerikten çok kendisini ön plana çıkararak kendisine ün kazandırmaya yönelik davranış sergilediğinden disiplin suçu söz konusudur.” (16.3.2002 T. E. 2001/276 K. 2002/86)

Tek çalışan Avukatın, “Hukuk Bürosu” şeklinde tabela asıp çalışması, hem Avukatlık Kanunu’ nun 44/A maddesine aykırılık olup, hem de kendisine haksız iş temin etmeye ve meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açacağından disiplin suçudur.” (22.10.2004 T.E.2004/175 K. 2004/321)

C. Danıştay Kararları

“Şikayetli avukatın, internette açtığı web sayfasında, “Hakkımızda” ve “Re­ferans” başlıklı kısımda vekili bulunduğu kurum ve kuruluşların isimlerini, bilgilendirme açısından zorunluluk olmamasına rağmen tek tek açıklaması ve bu şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdikleri görüntüsünü verme­si, büronun ve büroda çalışan avukatların faaliyet konularını bildirmesi, soru cevap formu ile ücretsiz danışmanlık yapması ile tanıtım boyutu aşılmış, iş sağlama amacına yönelik, meslektaşları ile haksız rekabete yol açacak bir boyuta ulaşılmıştır. Bu da Avukatlık Yasası’nın 55.maddesi, TBB. Meslek Kuralları’nın 7. maddesinde kabul edilen kriterlere aykırılık teşkil etmektedir.” (Danıştay 8. Daire T.06.06.2003,E.2003/63, K.2003/168)

Olayda, davacının vekili olduğu firmaya ait bir ürün hakkında medyada açık­lama yapması ve bu konudaki ilanın altına avukat unvanıyla imza atması, rek­lam yasağı kapsamındadır. …. Olayda, davacının vekili olduğu firmaya ait bir ürün hakkında medyada açıklama yapması ve bu konudaki ilanın altına avukat unvanıyla imza atması, reklam niteliği taşıdığından, Avukatlık Kanunun 55. ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde öngörülen uyulması zorunlu kurallara aykırı olan bu eylemi nedeniyle oluşturulan işlemde mevzuata aykırılık görül­memiştir.” (Danıştay 8. Daire, T. 19.4.2005, E.2004/2155, K. 2005/1841)

Avukatlıkta Reklam Yasağı Hakkında Muhtelif Görüşler

Yönetmeliği destekleyen avukatlar, daha çok avukatlık mesleğinin kamu hizmeti yönünü esas almakta ve yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil ettiği için reklama gereksinimin olmadığını savunmaktadırlar.[23] “Bu görüşü savunan avukatlara göre Yönetmelikte yer alan düzenlemeler;

  1. Mesleğin ticaretleşmesini önleme
  2. Reklamın meslek anlayışını zarara uğratmasını önleme
  3. Yeteneğin yerini reklama bırakılmasını önleme
  4. Reklamın avukatlık mesleğinin pahalaştırılmasını önleme
  5. Reklamın avukatın mesleğini tehlikeye düşürmesini önleme açısından gereklidir.”[24]

Yönetmeliği desteklemeyen avukatlar, 3 ana sebepte birleşmektedirler. Birinci sebepleri yönetmeliğin çok keskin çizgilerle ve kapsamlı düzenlenmiş olmasıdır. İkinci sebepleri avukatlığın serbest meslek yönünün yani ticari yönünün dikkate alınmadığıdır. [25] Üçüncü sebepleri ise anayasal güvence altında olan “ifade özgürlüğü” hakkının ihlal edildiğini düşünmektedirler. Çünkü yönetmeliğin 9.maddesinde yer alan  “…,internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.” hükmü yönetmeliğin diğer maddeleriyle sınırlandırıldığını düşünmektedirler.[26] Bu görüşe katılan Demir’e göre, yönetmeliğin “…ihtiyaçları karşılamaktan uzak, mesleki faaliyetleri zorlaştıran, mesleğin menfaatlerine aykırı, mesleğin fikri ve ekonomik gelişimini engelleyen, meslektaşlar arasında farklı uygulamalara ve ayrımcılığa neden olan, meslek kuruluşlarına olan güveni zedeleyen, meslekte disiplinsizlik ve başıbozukluk izlenimine neden olan” bir reklam yasağı düzenlemesi olduğunu ve bu yüzden yönetmeliğin yeniden ve çağa uygun şekilde ele alınması gerektiğini söylemektedir.[27]

Sonuç

Almanya, Fransa ve ABD ülkelerine baktığımızda her biri meslekte reklam konusunu farklı açılardan değerlendirmektedir. Örneğin; itibar kaybının önlenmesi, sır saklama yükümlülüğü, verilen bilgilerin yanlış ve aldatıcı olmaması gibi ilkelerle ana hatları belirlendiği ve avukatların reklam yapabilmelerine olanak tanınan düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Türkiye’de ise reklam yapma konusunda daha keskin ve kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye’de avukatlıkta reklam yasağı konusu Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği, TBB Meslek Kurallarında düzenlenmektedir. Avukatlıkta reklam yasağı, pratikte hala tartışılmakta ve hakkında birçok muhtelif görüşler bulunmaktadır.

Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Case’in editöryel politikasını yansıtmayabilir.
Bu yazı ilk kez 22 Mart 2021’de yayımlanmıştır.

Kaynakça

Rumpf, C. (2010). Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya’da ve Avrupa’da Avukatların Reklam Yasağı. Ankara Barosu, 145-166.

Adaletbiz. (tarih yok). Adaletbiz web sitesi: https://www.adaletbiz.com/guncel/amerika-birlesik-devletlerinde-avukatlara-reklam-yasagi-h7509.html adresinden alınmıştır

Barulay, B. (tarih yok). Avukatlık Mesleğinde Reklam Yasağının Teknolojik Gelişmeler ve Sosyal Medya Açısından Tahlili. Adhoc hukuk web sitesi: http://www.adhochukuk.com/files/Berat%20Barulay%20reklam%20yasa%C4%9F%C4%B1.pdf adresinden alınmıştır

Çapar, S., Demir, R., & Yıldırım, Ş. (2016, 02 10). Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı web sitesi: https://www.icisleri.gov.tr/arem/kamu-hizmet-sunumunda-idarecilerin-islevi#:~:text=Anayasa%20Mahkemesi%20(1995)%20de%20kamu,sunulmu%C5%9F%20bulunan%20s%C3%BCrekli%20ve%20d%C3%BCzenli adresinden alınmıştır

Çelik, M. L. (2008). Meslek Kuralları’nda Avukatın Reklam Yasağı. TBB, 337-351.

Demir, Ş. (2009). Avukatların Reklam Yasağı Nasıl Olmalı? Ankara Barosu, 127-133.

TBB. (2020, 12 31). TBB web sitesi: https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/2020-avukat-sayilari-31122020-81572 adresinden alınmıştır

TÜİK. (2021, 2 4). TÜİK web sitesi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2020-37210&dil=1 adresinden alınmıştır

Wikipedia. (2020, 12 18). Wikipedia web sitesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_hukuk_fak%C3%BClteleri_listesi#:~:text=T%C3%BCrkiye’deki%20hukuk%20fak%C3%BClteleri%20listesi%2C2020%20y%C4%B1l%C4%B1%20itibar%C4%B1yla%20T%C3%BCrkiye’,toplamda%2084%20hukuk%20fak%C3%BCltesi%20bulunmaktad% adresinden alınmıştır

Yavaş, M. (2015). Türk Hukukunda Avukatın Reklam Yapma Yasağı. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 727-739.

DİPNOTLAR

[1] (TÜİK, 2021)

[2] (TBB, 2020)

[3] (Wikipedia, 2020)

[4] (Çapar, Demir, & Yıldırım, 2016)

[5] (Yavaş, 2015)

[6] (Yavaş, 2015)

[7] (Durlu & Çelik, 2016)

[8] ( Rumpf, 2010)

[9] ( Rumpf, 2010)

[10] ( Rumpf, 2010)

[11] ( Rumpf, 2010)

[12] (Durlu & Çelik, 2016)

[13] (Adaletbiz)(Erişim tarihi: 27.02.2021)

[14] (Adaletbiz)(Erişim tarihi: 27.02.2021)

[15] (Durlu & Çelik, 2016)

[16] ( Rumpf, 2010)

[17] ( Rumpf, 2010)

[18] ( Rumpf, 2010)

[19] ( Rumpf, 2010)

[20] (Barulay) (Erişim Tarihi: 28.02.2021)

[21] (Çelik, 2008)

[22] (Çelik, 2008)

[23] ( Rumpf, 2010)

[24] ( Rumpf, 2010)

[25] ( Rumpf, 2010)

[26] (Demir, 2009)

[27] (Demir, 2009)

This div height required for enabling the sticky sidebar